Regulamin świadczenia usług przez Dorian FitnessClub

 

§ 1 Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy dokument (zwany dalej „Regulaminem”) jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego i określa prawa oraz obowiązki stron Umowy w zakresie korzystania z usług Dorian FitnessClub (zwanego dalej „Dorian FitnessClub” albo „Klubem”), której jest integralną częścią, chyba, że Umowa stanowi inaczej.
 2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

a)      Umowa – umowę uczestnictwa w Dorian FitnessClub,

b)      Członek Klubu – osobę, która zawarła umowę, wpłaciła opłatę wpisową i opłatę abonamentową; Członkiem Klubu jest się w okresie trwania Umowy,

c)      opłata wpisowa – jednorazowa opłata uiszczana przy podpisaniu deklaracji/umowy; opłata ta jest związana z kosztami wstąpienia Członka do Klubu, w szczególności z koniecznością wystawienia karty członkowskiej oraz karty treningowej,

d)     karta członkowska – dokument imienny, legitymujący członkostwo w Klubie i prawo do korzystania z usług Dorian FitnessClub,

e)      karta treningowa – imienna karta ćwiczeń,

f)       opłata abonamentowa – opłata ponoszona przez Członków Klubu za członkostwo w Klubie, zgodna ze stawkami określonymi w aktualnym cenniku Dorian FitnessClub; opłata ta jest bezpośrednio związana z uprawnieniami Członka Klubu i okresem, na jaki zawarta została Umowa,

 

§ 2 Zakres usług Dorian FitnessClub

Dorian FitnessClub świadczy usługi rekreacyjno-sportowe, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu.

 

§ 3 Członkostwo w Klubie

 1. Członkiem Klubu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat i nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona, może zostać członkiem Klubu za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.
 2. Podstawą członkostwa w Klubie jest Umowa zawarta na czas określony – ustalony w Umowie – licząc od dnia zawarcia Umowy.
 3. Umowa może zostać przedłużona poprzez uiszczenie opłaty abonamentowej za kolejny okres, zgodnie
  z aktualnym w dniu uiszczenia opłaty cennikiem Dorian FitnessClub, chyba że Dorian FitnessClub niezwłocznie sprzeciwi się przedłużeniu umowy oraz zaoferuje zwrot uiszczonej opłaty. W przypadku przedłużenia Umowy nie pobiera się opłaty wpisowej.
 4. Aby zostać członkiem Klubu, należy wypełnić oraz sygnować podpisem Umowę oraz uiścić jednorazową opłatę wpisową w wysokości określonej aktualnym cennikiem usług Dorian FitnessClub, a także uiścić opłatę abonamentową albo zobowiązać się do uiszczenia tej opłaty w terminie i na zasadach określonych w § 5 ust.7.
 5. Członkowie Klubu upoważnieni są do korzystania z urządzeń i wyposażenia Dorian FitnessClub oraz usług świadczonych w Dorian FitnessClub na warunkach wskazanych w Umowie oraz załączonych do niej regulaminach i cennikach.
 6. Członkowie Klubu mają prawo zapraszać na zajęcia Gości, co wiąże się z obowiązkiem uiszczenia dodatkowej opłaty zgodnie z cennikiem Dorian FitnessClub. Niepełnoletni Członkowie Klubu mogą zapraszać wyłącznie osoby pełnoletnie.
 7. Dorian FitnessClub zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Umowy i przyznania statusu Członka Klubu lub przyjęcia Gościa bez podania przyczyn.
 8. Członek Klubu, po dokonaniu odpowiedniej zmiany Umowy oraz uiszczeniu ewentualnej opłaty abonamentowej uzupełniającej, może otrzymać w miejsce dotychczasowych uprawnień inne niż dotychczasowe, zgodnie z aktualnym cennikiem Dorian FitnessClub. Nie ma to wpływu na czas trwania Umowy.
 9. Członek Dorian FitnessClub posiadający umowę roczną może zawiesić członkostwo, jednocześnie nieobecność przedłuża ważność umowy o okres absencji, nie przekraczający 30 dni w ciągu roku. Minimalny okres zawieszenia członkostwa wynosi 7 dni. Członkostwo może być zawieszone tylko 2 razy w roku, jednak w uzasadnionych przypadkach zawieszenie członkostwa będzie rozpatrywane indywidualnie. W czasie zawieszenia członkostwa termin płatności poszczególnych rat nie ulega zmianie.
 10. Członek Klubu jest obowiązany powiadomić Dorian FitnessClub o zmianie swojego dotychczasowego miejsca zamieszkania, pod rygorem uznania za skutecznie doręczonych pism wysłanych na dotychczasowy adres Członka Klubu. Pisma mogą być także doręczane Członkowi Klubu osobiście, gdy przebywa ona na terenie Klubu.
 11. Dorian FitnessClub powiadomi Członków Klubu o ewentualnej zmianie swojego adresu, pod rygorem uznania za skutecznie doręczonych pism wysłanych na dotychczasowy adres. Pisma skierowane do Dorian FitnessClub mogą być też składane bezpośrednio w recepcji Klubu.

 

§ 4. Rozwiązanie Umowy

 1. Każda ze stron Umowy ma prawo wypowiedzieć Umowę z zachowaniem terminu wypowiedzenia wynoszącego 1 miesiąc.
 2. Z ważnych przyczyn, każda ze stron Umowy ma prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia – ze skutkiem natychmiastowym. W szczególności, strony są uprawnione do rozwiązania Umowy w tym trybie w przypadkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 3. W przypadku rozwiązania Umowy Dorian FitnessClub przysługuje roszczenie o zwrot rabatu jaki udzielił Członkowi Klubu przy opłacie abonamentowej całorocznej za okres do dnia rozwiązania umowy, jeżeli nie została ona wcześniej uiszczona przez Członka Klubu.
 4. Członek Klubu może odstąpić swoje członkostwo innej osobie za zgodą tej osoby oraz Dorian FitnessClub. W takim wypadku, zainteresowane strony zawierają umowę cesji, na której mocy, osoba ta wchodzi w prawa i obowiązki dotychczasowego Członka Klubu, za przepisanie członkostwa pobiera się opłatę 50 zł.

 

§ 5. Karty członkowskie

 1. Członek Dorian FitnessClub otrzymuje imienną kartę członkowską, będącą dokumentem legitymizującym członkostwo i prawo do korzystania z usług Klubu.
 2. Kartą imienną może posługiwać się wyłącznie Członek Klubu, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego paragrafu.
 3. W przypadku zgubienia karty członkowskiej, Członek Klubu jest zobowiązany do jak najszybszego powiadomienia Dorian FitnessClub. Duplikat karty będzie wydany członkowi po uiszczeniu opłaty w kwocie
  19 zł.
 4. Członek Klubu nie może odstępować swojej imiennej karty członkowskiej innej osobie.
 5. Członek Klubu jest zobowiązany dokonać zapłaty z góry wszelkich opłat i należności związanych z członkostwem w Klubie, przy czym pierwszą opłatę abonamentową jest zobowiązany uiścić najpóźniej w terminie 7 dni od daty zawarcia pierwszej Umowy. Do momentu dokonania zapłaty Dorian FitnessClub ma prawo wstrzymać się z wydaniem karty członkowskiej i wstrzymać możliwości korzystania z usług Dorian FitnessClub.
 6. Kartę członkowską należy okazać przy wejściu na teren Dorian FitnessClub i pozostawić ją w recepcji przez czas korzystania z usług.
 7. W przypadku stwierdzenia przekazania karty członkowskiej innej osobie, Dorian FitnessClub może zatrzymać kartę. Jest to jedna z przyczyn uprawniających Dorian FitnessClub do rozwiązania umowy z Członkiem Klubu na zasadach określonych w § 4 ust. 2.
 8. W przypadku usług dodatkowych, Członkowie Klubu są uprawnieni do korzystania z nich po uprzedniej rezerwacji dokonanej z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem oraz po dokonaniu ewentualnej opłaty dodatkowej. Rezerwacji można dokonywać drogą telefoniczną, mailową lub bezpośrednio w recepcji Klubu.

 

§ 6. Opłata Abonamentowa

 1. Opłata abonamentowa jest uiszczana z góry za okres, na który zawierana jest Umowa, w momencie zawierania umowy albo w terminie wskazanym w § 5 ust. 7.
 2. W przypadku Umów zawieranych na okres dłuższy niż 1 miesiąc, opłata abonamentowa może być rozłożona na raty, płatne z góry, miesięcznie lub kwartalnie, w terminach wskazanych w Umowie.
 3. W przypadku opóźnienia w zapłacie danej raty, Dorian FitnessClub ma prawo wstrzymać możliwości korzystania z usług Dorian FitnessClub, do momentu dokonania stosownej wpłaty.

 

§ 7. Obowiązki Członka Klubu

 1. Członek Klubu zobowiązany jest do:

a)      powstrzymywania się od działań mogących zakłócić innym osobom korzystanie z usług Dorian FitnessClub,

b)      przestrzegania czystości oraz poszanowania ogólnie przyjętych norm zachowania,

c)      przechowywania wnoszonych ze sobą rzeczy w przeznaczonych do tego celu szafkach, z zastrzeżeniem § 8 ust. 1,

d)     zapoznania się przed rozpoczęciem zajęć, z zasadami dotyczącymi użytkowania i korzystania ze sprzętu,

e)      wykonywania ćwiczeń zgodnie z kartą treningową,

f)       stosowania się do zasad użytkowania poszczególnych pomieszczeń oraz znajdujących się w nich urządzeń i przyrządów,

g)      odłożenia sprzętu po każdym ćwiczeniu na przeznaczone do tego miejsce,

h)      noszenia w pomieszczeniach przeznaczonych do wykonywania ćwiczeń odpowiedniego ubioru sportowego i obuwia sportowego zamkniętego oraz używania ręczników w trakcie ćwiczeń,

i)        podporządkowania się zarządzeniom Dorian FitnessClub i poleceniom trenera lub menadżera Klubu.

 1. Dorian FitnessClub może odmówić wstępu na teren Dorian FitnessClub osobom, których zachowanie bądź ubiór zostaną uznane przez managera Dorian FitnessClub za nieodpowiednie.
 2. W pomieszczeniach Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających i narkotyków; przynoszenia alkoholu, środków odurzających i narkotyków; przychodzenia w stanie nietrzeźwości, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków.
 3. Zabrania się używania, bez zgody managera Dorian FitnessClub, jakichkolwiek urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 4. Rażące lub uporczywe uchylanie się od obowiązków przez Członka Klubu lub naruszanie zakazów obowiązujących Członka Klubu upoważnia Dorian FitnessClub do rozwiązania umowy na zasadach określonych w § 4 ust. 2.

 

§ 8. Przechowywanie przedmiotów na terenie Klubu

 1. Dorian FitnessClub nie ponosi odpowiedzialność za dokumenty, pieniądze i inne przedmioty wartościowe Członka Klubu pozostawione na terenie owego klubu.
 2. Po wejściu do Dorian FitnessClub i okazaniu karty członkowskiej w recepcji Dorian FitnessClub, Członek Klubu otrzymuje klucz do szafki na odzież.
 3. Z zastrzeżeniem ust. 1, przedmioty, z których Członek Klubu nie korzysta podczas zajęć, powinny być przechowywane w zamkniętych szafkach. Dorian FitnessClub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione poza szafkami lub w otwartych szafkach.
 4. W przypadku zgubienia klucza do szafki Członek Klubu zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia
  o tym recepcji Dorian FitnessClub. W razie nie odnalezienia klucza, Członek Klubu jest zobowiązany do pokrycia kosztów za wymianę zamka na podstawie przedłożonej faktury.

 

§ 9. Czasowe zamknięcie Klubu

 1. Dorian FitnessClub zastrzega sobie prawo do zamknięcia Klubu lub jego części z powodu prowadzonych prac remontowych lub modernizacyjnych, czy też z innych uzasadnionych przyczyn. Dorian FitnessClub poinformuje członków o wszystkich terminach, w których Dorian FitnessClub będzie zamknięte. Informacja zostanie wywieszona w recepcji Klubu najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym zamknięciem. Nie dotyczy
  to sytuacji, w których konieczność zamknięcia Dorian FitnessClub wyniknie z nagłych zdarzeń losowych.
 2. W powyższych przypadkach, jeżeli zamknięcie będzie dłuższe niż 24 godziny, Członkowi Klubu przysługuje, odszkodowanie w postaci zwrotu opłaty abonamentowej za okres zamknięcia Klubu albo przedłużenie umowy o okres zamknięcia.
 3. Członek Klubu powinien dokonać wyboru jednego z uprawnień, wskazanych w ust. 2, w terminie 7 dni od dnia ponownego otwarcia Klubu, ale nie później niż w dniu, w którym zgodnie z zawartą przez niego Umową ulega ona zakończeniu. Jeżeli Członek Klubu nie powiadomi Dorian FitnessClub o swoim wyborze w wyżej wskazanym terminie, umowa ulega przedłużeniu o okres zamknięcia Klubu.
 4. W przypadku, gdy zamknięcie Klubu trwa dłużej niż 1 miesiąc, Członek Klubu jest uprawniony do rozwiązania Umowy, jednak nie później niż w dniu ponownego otwarcia Klubu.

 

§ 10. Zajęcia w Klubie

 1. Zajęcia ruchowe prowadzone są w grupach lub indywidualnie. Dorian FitnessClub ma prawo rozwiązania grupy lub zmiany terminu prowadzenia zajęć danej grupy po wcześniejszym powiadomieniu o tym Członków Klubu.
 2. W przypadku czasowego braku wolnych miejsc do wykonywania ćwiczeń (np. gdy dany przyrząd jest zajęty przez inną osobę), Członek Klubu może oczekiwać na zwolnienie miejsca.
 3. W przypadku zajęć z trenerami, Członkowie Klubu są zobowiązani do przychodzenia na zajęcia punktualnie, aby nie doszło do dezorganizacji zajęć. Rozgrzewka jest częścią wprowadzającą lekcji. Każdy Członek Klubu korzystający z jednostki treningowej z udziałem instruktora jest pod bezpośrednią jego kontrolą. Wcześniejsze opuszczenie zajęć wymaga powiadomienia instruktora.
 4. W odniesieniu do najbardziej popularnych zajęć, Dorian FitnessClub zastrzega możliwość wprowadzenia wcześniejszych zapisów na te zajęcia, ze wskazaniem terminu dokonywania takich zapisów.

 

§ 11. Odpowiedzialność za szkody

 1. Za szkody wyrządzone Członkom na terenie Klubu. Dorian FitnessClub odpowiada na zasadach określonych Kodeksem cywilnym.
 2. Dorian FitnessClub nie ponosi odpowiedzialności za szkody (w tym na zdrowiu) osób uczestniczących w zajęciach oferowanych przez Dorian FitnessClub spowodowane niewłaściwym korzystaniem z urządzeń znajdujących się na terenie Dorian FitnessClub, nieprzestrzeganiem instrukcji i poleceń osób upoważnionych do prowadzenia zajęć oferowanych przez Dorian FitnessClub. Nie dotyczy to sytuacji, gdy szkoda powstała z przyczyn niezawinionych przez poszkodowanego.
 3. Dorian FitnessClub przysługuje roszczenie zwrotne wobec osoby, która spowodowała szkodę innej osobie korzystającej z usług Klubu, za którą to szkodę odszkodowanie wypłaciło Dorian FitnessClub.
 4. Dorian FitnessClub nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego treningu osób, które nie wystąpiły do trenera o opracowanie karty treningowej.

 

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. Dorian FitnessClub w Kętach jest czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 23:00, w sobotę i niedzielę od 8:00 – 20:00.
 2. Dorian FitnessClub zastrzega sobie możliwość zmian godzin otwarcia Klubu w okresach wakacyjnych, świątecznych lub prac remontowych.
 3. Uwagi dotyczące pracy Dorian FitnessClub mogą być składane w pisemnej formie w recepcji.
 4. Zmiany Regulaminu, regulaminów sali oraz cennika Dorian FitnessClub podaje się do wiadomości poprzez:

a)      wywieszenie ich zmodyfikowanej treści w recepcji,

b)      jeżeli zaś zmiana następuje na niekorzyść członka Klubu, poprzez zawiadomienie osobiste Członka Klubu

 1. W terminie 14 dni od daty doręczenia Członkowi Klubu zawiadomienia o zmianie Regulaminu, w przypadku, o którym mowa w ust. 4 lit. b), albo też w terminie 7 dni od dnia wywieszenia zmodyfikowanej treści Regulaminu – w przypadku, o którym mowa w ust. 4 lit. a), Członek Klubu ma prawo rozwiązać Umowę. Brak odpowiedzi traktuje się jako akceptację zmian.
 2. Aktualny Regulamin jest dostępny w recepcji Dorian FitnessClub oraz na stronie internetowej Klubu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Umowie, Regulaminie oraz załącznikach do Regulaminu, stosuje się przepisy prawa cywilnego.