Regulamin świadczenia usług przez Dorian FitnessClub

§ 1 Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy dokument (zwany dalej „Regulaminem”) jest regulaminem w rozumie art. 384 Kodeksu cywilnego i określa prawa oraz obowiązki stron Umowy w zakresie korzystania z usług Dorian FitnessCIub (zwanego dalej „Dorian FitnessCIub” albo „Klubem”), której jest integralną częścią, chyba, że Umowa stanowi inaczej.

Z Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Umowa — umowę uczestnictwa w Dorian FitnessClub,

 2. Członek Klubu — osobę, która zawarła umowę, wpłaciła opłatę wpisową i opłatę abonamentową
  Członkiem Klubu jest się w okresie trwania Umowy,

 3. opłata wpisowa — jednorazowa opłata uiszczana przy podpisaniu deklaracji/umowy; opłata ta je związana z kosztami wstąpienia Członka do Klubu, w szczególności z koniecznością wystawienia karty członkowskiej oraz karty treningowej,

 4. karta członkowska — dokument imienny, legitymujący członkostwo w Klubie i prawo do korzysta z usług Dorian FitnessClub,

 5. karta treningowa — imienna karta ćwiczeń,

f) opłata abonamentowa — opłata ponoszona przez Członków Klubu za członkostwo w Klubie, zgodna ze stawkami określonymi w aktualnym cenniku Dorian FitnessClub; opłata ta jest bezpośrednio związana z uprawnieniami Członka Klubu i okresem, na jaki zawarta została Umowa,

§ 2 Zakres usług Dorian FitnessClub

 1. Dorian FitnessClub świadczy usługi sportowe: edukacji ruchowej, uprawiania sportu wyczynowego. Obiekt jest przeznaczony wyłącznie dla osób biorących udział w kursach edukacji ruchowej z zapisem § 13 zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu

 2. Klub informuje, iż przedmiotem usługi jest możliwość skorzystania ze sprzętu znajdującego się na jego terenie. Zajęcia prowadzone w klubie, są zajęciami technicznymi, opartymi o konkretną technikę lub elementy techniczne o charakterze sportowym.
 3. Klub nie oferuje swoim klientom ćwiczenia z wykorzystaniem muzyki na zajęciach ani siłowni. Obecność muzyki lub jej brak w żadnym stopniu nie jest elementem usługi, a Członek Klubu deklaruje, że muzyka lub jej brak nie wpływa na decyzję o zakupie członkostwa, jednocześnie został poinformowany, że część pracowników słucha utworów dla poprawy własnego nastroju. Członek klubu taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu lub umowę.
 4. Elementem usługi nie jest również korzystanie z innych utworów (w myśl definicji z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83) przez osoby postronne lub pracowników klubu prywatnie za pomocą urządzeń pozostawionych do ich dyspozycji na terenie klubu. Dorian FitnessClub nie udostępnia ani nie pozostawia do dyspozycji klientom ani pracownikom żadnych utworów.
 5. Trener w Dorian FitnessClub prowadzi zajęcia techniczne oparte na krótkich sekwencjach połączonych ruchów. Wszelkie zajęcia rytmiczne są oparte o wyklaskiwanie rytmu, wyliczanie rytmu i taktów lub odpowiednie komendy głosowe. Wszelka muzyka wykorzystana w tle, jeśli jest używana to tylko i wyłącznie prywatnie przez pracownika (trenera) w celu umilenia sobie czasu pomiędzy nauką poszczególnych figur. Jest również dla wielu pracowników (trenerów) sposobem na stres występujący podczas prezentacji przed grupą.

§ 3 Członkostwo w Klubie

 1. Członkiem Klubu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat i nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona, może zostać członkiem Klubu za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.

 2. Podstawą członkostwa w Klubie jest Umowa zawarta na czas określony — ustalony w Umowie — licząc od dnia zawarcia Umowy.

 3. Umowa może zostać przedłużona poprzez uiszczenie opłaty abonamentowej ze kolejny okres, zgodnie z aktualnym w dniu uiszczenia opłaty cennikiem Dorian FitnessCIub, chyba że Dorian FitnessCIub niezwłocznie sprzeciwi się przedłużeniu umowy oraz zaoferuje zwrot uiszczonej opłaty. W przypadku przedłużenia Umowy nie pobiera się opłat

 4. Aby zostać członkiem Klubu, należy wypełnić oraz sygnować podpisem Umowę oraz uiścić jednorazową opłatę wpisową w wysokości określonej aktualnym cennikiem usług Dorian FitnessCIub, a także uiścić opłatę abonamentową albo zobowiązać się do uiszczenia tej opłaty w terminie i na zasadach określonych § 5 ust.7.

 5. Członkowie Klubu upoważnieni są do korzystania z urządzeń i wyposażenia Dorian FitnessCIub oraz usług świadczonych w Dorian FitnessCIub na warunkach wskazanych w Umowie oraz załączonych do niej regulaminach i cennikach.

 6. Członkowie Klubu mają prawo zapraszać na zajęcia Gości, co wiąże się z obowiązkiem uiszczenia dodatkowej opłaty zgodnie z cennikiem Dorian

FitnessCIub. Niepełnoletni Członkowie Klubu mogą zapraszać wyłącznie osoby pełnoletnie.

 1. Dorian FitnessCIub zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Umowy i przyznania statusu Członka Klubu lub przyjęcia Gościa bez podania przyczyny

 2. Członek Klubu, po dokonaniu odpowiedniej zmiany Umowy oraz uiszczeniu ewentualnej opłaty abonamentowej uzupełniającej, może otrzymać w miejsce dotychczasowych uprawnień inne niż dotychczasowe, zgodnie z aktualnym cennikiem Dorian FitnessCIub, Nie ma to wpływu na czas trwania Umowy.

 3. Członek Dorian FitnessCIub posiadający umowę roczną może zawiesić członkostwo, jednocześnie nieobecność przedłuża ważność umowy o okres absencji, nie przekraczający 30 dni w ciągu roku. Minimalny okres zawieszeni; członkostwa wynosi 7 dnia Członkostwo może być zawieszone tylko 2 razy w roku, jednak w uzasadnionych przypadkach zawieszenie członkostwa będzie rozpatrywane indywidualnie. W czasie zawieszenia członkostwa termin płatności poszczególnych rat nie ulega zmianie.

 4. Członek Klubu jest obowiązany powiadomić Dorian FitnessCIub o zmianie swojego dotychczasowego miejsca zamieszkania, pod rygorem uznania za skutecznie doręczonych pism wysłanych na dotychczasowy adres Członka Klubu Pisma mogą być także doręczane Członkowi Klubu osobiście, gdy przebywa on na terenie Klubu.

 5. Dorian FitnessCIub powiadomi Członków Klubu o ewentualnej zmianie swojego adresu, pod rygorem uznania za skutecznie doręczonych pism wysłanych na dotychczasowy adres. Pisma skierowane do Dorian FitnessCIub mogą być też składane bezpośrednio w recepcji Klubu.

§ 4. Rozwiązanie Umowy

1. Każda ze stron Umowy ma prawo wypowiedzieć Umowę z zachowaniem termii wypowiedzenia wynoszącego 1 miesiąc.

2- Z ważnych przyczyn- każda ze stron Umowy ma prawo do rozwiązania Umowy szczególności, strony są uprawnione do rozwiązania Umowy w tym trybie w przypadkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

 1. W przypadku rozwiązania Umowy Dorian FitnessCIub przysługuje roszczenie o zwrot rabatu jaki udzielił Członkowi Klubu przy opłacie abonamentowej całorocznej za okres do dnia rozwiązania umowy, jeżeli nie została ona wcześniej uiszczona przez Członka Klubu.

 2. Członek Klubu może odstąpić swoje członkostwo innej osobie za zgodą tej osoby oraz Dorian FitnessCIub W takim wypadku, zainteresowane strony zawierają umowę cesji, na której mocy, osoba ta wchodzi w prawa i obowiązki dotychczasowego Członka Klubu, za przepisanie członkostwa pobiera się opłatę 50 zł.

§ 5. Karty członkowskie

 1. Członek Dorian FitnessCIub otrzymuje imienną kartę członkowską, będącą dokumentem legitymującym członkostwo i prawo do korzystania z usług Klubu
 2. Kartą imienną może posługiwać się wyłącznie Członek Klubu, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego paragrafu.
 1. W przypadku zgubienia karty członkowskiej, Członek Klubu jest zobowiązany do jak najszybszego powiadomienia Dorian FitnessClub. Duplikat karty będzie wydany członkowi po uiszczeniu opłaty w kwocie 19 zł.

 2. Członek Klubu nie może odstępować swojej imiennej karty członkowskiej inne osobie.

 3. Członek Klubu jest zobowiązany dokonać zapłaty z góry wszelkich opłat i należności związanych z członkostwem w Klubie, przy czym pierwszą opłatę abonamentową jest zobowiązany uiścić najpóźniej w terminie 7 dni od daty zawarcia pierwszej Umowy. Do momentu dokonania zapłaty Dorian FitnessCIub ma prawo wstrzymać się z wydaniem karty członkowskiej i wstrzymać możliwości korzystania z usług Dorian FitnessClub.

 4. Kartę członkowską należy okazać przy wejściu na teren Dorian FitnessCIub i pozostawić ją w recepcji przez czas korzystania z usługa

 5. W przypadku stwierdzenia przekazania karty członkowskiej innej osobie, Doria FitnessCIub może zatrzymać kartę. Jest to jedna z przyczyn uprawniających Dorian FitnessCIub do rozwiązania umowy z Członkiem Klubu na zasadach określonych w S 4 ust. 2

 6. W przypadku usług dodatkowych, Członkowie Klubu są uprawnieni do korzysta z nich po uprzedniej rezerwacji dokonanej z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem oraz po dokonaniu ewentualnej opłaty dodatkowej. Rezerwacji można dokonywać drogą telefoniczną, mailową lub bezpośrednio w recepcji Klubu.

§ 6. Opłata Abonamentowa

 1. Opłata abonamentowa jest uiszczana z góry za okres, na który zawierana jest Umowa, w momencie zawierania umowy albo w terminie wskazanym w § 5 ust. 5

 2. W przypadku Umów zawieranych na okres dłuższy niż 1 miesiąc, opłata abonamentowa może być rozłożona na raty, płatne z góry, miesięcznie lub kwartalnie, w terminach wskazanych w Umowie.

 3. W przypadku opóźnienia w zapłacie danej raty, Dorian FitnessClub ma prawo wstrzymać możliwości korzystania z usług Dorian FitnessCIub, do momentu dokonania stosownej wpłaty.

§ 7. Obowiązki Członka Klubu

1. Członek Klubu zobowiązany jest do:

 1. powstrzymywania się od działań mogących zakłócić innym osobom korzystanie z usług Dorian FitnessClub,

 2. przestrzegania czystości oraz poszanowania ogólnie przyjętych norm zachowania,

 3. przechowywania wnoszonych ze sobą rzeczy w przeznaczonych do tego celu szafkach, z zastrzeżeniem S 8 ust. 1,

 4. zapoznania się przed rozpoczęciem zajęć, z zasadami dotyczącymi użytkowania i korzystania sprzętu,

 5. wykonywania ćwiczeń zgodnie z kartą treningową,

 6. stosowania się do zasad użytkowania poszczególnych pomieszczeń oraz znajdujących się w nich urządzeń i przyrządów,

 7. odłożenia sprzętu po każdym ćwiczeniu na przeznaczone do tego miejsce,

 8. noszenia w pomieszczeniach przeznaczonych do wykonywania ćwiczeń odpowiedniego ubioru sportowego i obuwia sportowego zamkniętego oraz używania ręczników w trakcie ćwiczeń,

 9. podporządkowania się zarządzeniom Dorian FitnessClub i poleceniom trenera lub menadżera Klubu.

 1. Dorian FitnessCIub może odmówić wstępu na teren Klubu osobą, które nie uregulowały płatności za usługi.

  1. Recepcja, jak i pracownicy administracji wraz z kierownictwem mają prawo zdecydować o niewpuszczeniu dowolnej osoby bez podania przyczyny, jeśli uznają, że wpływa to na bezpieczeństwo lub komfort Członków klubu.

  2. Recepcja, pracownicy administracji, jak i kierownictwo mogą podjąć taką decyzję w dowolnym momencie pobytu czy prowadzonych zajęć.

 2. W pomieszczeniach Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających i narkotyków; przynoszenia alkoholu, środków odurzających i narkotyków; przychodzenia w stanie nietrzeźwości, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków.

 3. Każda osoba, która przebywa na terenie Klubu musi posiadać ważną kartę członkowską. W przypadku nieposiadania karty jest zmuszona opuścić placówkę w trybie natychmiastowym Każda karta członkowska określa precyzyjnie czas, godzinie oraz personalia osoby uprawnionej do przebywania na terenie placówki w wybranych godzinach, na określonych w regulaminie zasadach. Nie można przebywać w placówce poza wyznaczonymi warunkami.

 4. Zabrania się używania, bez zgody managera Dorian FitnessCIub, jakichkolwiek urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk,

 5. Rażące lub uporczywe uchylanie się od obowiązków przez Członka Klubu lub naruszanie zakazów obowiązujących Członka Klubu upoważnia Dorian

FitnessCIub do rozwiązania umowy na zasadach określonych w § 4 ust. 2.

 1. Teren Dorian FitnessClub jest w pełni terenem prywatnym i nie jest przestrzenią publiczną ani nie jest miejscem ogólnodostępnym. Na terenie Klubu znajdować się mogą tylko określone osoby, w określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z niniejszego regulaminu. Nie jest dozwolone, by osoby postronne bez względu na reprezentowany podmiot mogły swobodnie poruszać się po terenie placówki. Każda próba zakłócenia pracy recepcji, trenerów lub administracji będzie skutkowała wezwaniem odpowiednich służb pod zarzutem utrudniania pracy oraz nękania. Każdorazowo będzie nakładana również kara dla osób postronnych utrudniających pracę, w skali godzinowej stawki względem dziennego obrotu studia, jako zadośćuczynienie za zakłócanie poprawnej pracy studia i brakiem możliwości wykonywania swojej pracy.
 2. Dorian FitnessClub informuje, że teren placówki jest monitorowany ze względów bezpieczeństwa. Przebywanie na terenie placówki jest skrupulatnie rejestrowane (audio i video) ze względów bezpieczeństwa za pomocą różnych środków (smartphone, tablet, kamera, rejestracja audio, telefon itp.). Ma to posłużyć w przypadku jakichkolwiek sporów prawnych jako materiał dowodowy. Rejestrowany jest jedynie teren holu oraz recepcji na wypadek wtargnięcia osób niebędących naszymi klientami. Codzienna praca klubu nie będzie rejestrowana, a materiały codziennie kasowane. Jest to działanie jedynie prewencyjne w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług. Jeśli nie wyrażasz zgody na nagrywanie, prosimy o opuszczenie placówki.

§ 8. Przechowywanie przedmiotów na terenie Klubu

1. Dorian FitnessCIub nie ponosi odpowiedzialność za dokumenty, pieniądze i innych przedmioty wartościowe Członka Klubu pozostawione na terenie owego klubu,

Z Po wejściu do Dorian FitnessClub i okazaniu karty członkowskiej w recepcji Dorian FitnessClub, Członek Klubu otrzymuje klucz do szafki na odzież.

 1. Z zastrzeżeniem ust. 1, przedmioty, z których Członek Klubu nie korzysta podc zajęć, powinny być przechowywane w zamkniętych szafkach. Dorian FitnessClub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione poza szafkami lub w otwartych szafkach.

 2. W przypadku zgubienia klucza do szafki Członek Klubu zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym recepcji Dorian FitnessCIub. W razie nie odnalezienia klucza, Członek KIubu jest zobowiązany do pokrycia kosztów za wymianę zamka na podstawie przedłożonej faktury.

§ 9. Czasowe zamknięcie Klubu

 1. Dorian FitnessCIub zastrzega sobie prawo do zamknięcia Klubu lub jego część powodu prowadzonych prac remontowych lub modernizacyjnych, czy też z innych uzasadnionych przyczyna Dorian FitnessCIub poinformuje członków o wszystkich terminach, w których Dorian FitnessCIub będzie zamknięte. Informacja zostanie wywieszona w recepcji Klubu najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym zamknięciem. Nie dotyczy to sytuacji, w których konieczność zamknięcia Dorian FitnessClub wyniknie z nagłych zdarzeń losowych.

 2. W powyższych przypadkach, jeżeli zamknięcie będzie dłuższe niż 24 godziny, Członkowi Klubu przysługuje, odszkodowanie w postaci zwrotu opłaty abonamentowej za okres zamknięcia Klubu albo przedłużenie umowy o okres zamknięcia.

 3. Członek Klubu powinien dokonać wyboru jednego z uprawnień, wskazanych w ust. 2, w terminie 7 dni od dnia ponownego otwarcia Klubu, ale nie później niż dniu, w którym zgodnie z zawartą przez niego Umową ulega ona zakończeniu. Jeżeli Członek Klubu nie powiadomi Dorian FitnessCIub o swoim wyborze w wyżej wymienionym terminie, umowa ulega przedłużeniu o okres zamknięcia Klubu.

 4. W przypadku, gdy zamknięcie Klubu trwa dłużej niż 1 miesiąc, Członek Klubu jest uprawniony do rozwiązania Umowy, jednak nie później niż w dniu ponownego otwarcia Klubu.

§ 10. Zajęcia w Klubie

 1. Zajęcia edukacji ruchowej prowadzone są w grupach. Dorian FitnessClub ma prawo rozwiązania grupy lub zmiany terminu prowadzenia zajęć danej grup po wcześniejszym powiadomieniu o tym Członków Klubu.

 2. W przypadku czasowego braku wolnych miejsc do wykonywania ćwiczeń (np. dany przyrząd jest zajęty przez inną osobę), Członek Klubu może oczekiwać na zwolnienie miejsca.

 3. W przypadku zajęć z trenerami, Członkowie Klubu są zobowiązani do przychodzenia na zajęcia punktualnie, aby nie doszło do dezorganizacji zajęć. Rozgrzewka jest częścią wprowadzającą lekcji. Każdy Członek Klubu korzystający z jednostki treningowej z udziałem instruktora jest pod bezpośrednią jego kontrolą, a wcześniejsze opuszczenie zajęć wymaga powiadomienia instruktora.

 4. W odniesieniu do najbardziej popularnych zajęć, Dorian FitnessClub zastrzega możliwość wprowadzenia wcześniejszych zapisów na te zajęcia, ze wskazanie terminu dokonywania takich zapisów.

§ 11. Odpowiedzialność za szkody

 1. Za szkody wyrządzone Członkom na terenie Klubu. Dorian FitnessCIub odpowie; na zasadach określonych Kodeksem Cywilnym.

 1. Z Dorian FitnessCIub nie ponosi odpowiedzialności za szkody (w tym na zdrowiu osób uczestniczących w zajęciach oferowanych przez Dorian FitnessCIub spowodowane niewłaściwym korzystaniem z urządzeń znajdujących się na terenie Dorian FitnessCIub, nieprzestrzeganiem instrukcji i poleceń osób upoważnionych do prowadzenia zajęć oferowanych przez Dorian FitnessClub. I dotyczy to sytuacji, gdy szkoda powstała z przyczyn niezawinionych przez poszkodowanego.
 2. Dorian FitnessCIub przysługuje roszczenie zwrotne wobec osoby, która spowodowała szkodę innej osobie korzystającej z usług Klubu, za którą to szkodę odszkodowanie wypłaciło Dorian FitnessClub.

 3. Dorian FitnessClub nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego treningu osób, które nie wystąpiły do trenera o opracowanie karty treningowej

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. Dorian FitnessCIub w Kętach jest czynne: od poniedziałku do piątku w godzina 6:00 — 12:00 i 16:00-22:00, w sobotę  od 8:00 — 16:00
 2. Dorian FitnessClub zastrzega sobie możliwość zmian godzin otwarcia Klubu w okresach wakacyjnych, świątecznych lub prac remontowych.
 3. Uwagi dotyczące pracy Dorian FitnessClub mogą być składane w pisemnej formie w recepcji.

 4. Zmiany Regulaminu, regulaminów sali oraz cennika Dorian FitnessCIub podaje do wiadomości poprzez:

  1. wywieszenie ich zmodyfikowanej treści w recepcji,

  2. jeżeli zaś zmiana następuje na niekorzyść członka Klubu, poprzez zawiadomienie osobiste Członka Klubu

 5. W terminie 14 dni od daty doręczenia Członkowi Klubu zawiadomienia o zmian Regulaminu, w przypadku, o którym mowa w ust. 4 lita b), albo też w terminie dni od dnia wywieszenia zmodyfikowanej treści Regulaminu — w  przypadku, o którym mowa w usta 4 lit. a), Członek Klubu ma prawo rozwiązać Umowę. Brak odpowiedzi traktuje się jako akceptację zmian.

 6. Aktualny Regulamin jest dostępny w recepcji Dorian FitnessCIub oraz na stronie internetowej Klubu.

 7. W sprawach nieuregulowanych w Umowie, Regulaminie oraz załącznikach do Regulaminu, stosuje się przepisy prawa cywilnego.

§ 13 – Zasady funkcjonowania placówki w związku z ograniczeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się SARS-COV-2 po 17.10.2020 r.

1.W związku wystąpieniem stanu epidemii obiekt od dnia 28.12.2020 r.  jest przeznaczony wyłącznie dla osób biorących udział w kursach edukacji ruchowej.  Podczas przemieszczania się po klubie oraz podczas zajęć każda osoba jest zobowiązana zachować 1,5m odstępu od drugiej osoby.

w obiekcie mogą przebywać jedynie osoby, które spełniają kryteria zawarte w§ 13 punkcie 1

  1. Smolarczyk Gym&Fitness zastrzega możliwość weryfikacji, czy osoba korzystająca z usługi spełnia wymogi opisane w § 13 punkcie 1 w tym zażądać dodatkowego oświadczenia lub innego potwierdzenia stanu faktycznego

  2. osoby chcące korzystać z obiektu rekreacyjnie nie będą obsługiwane

  3. jako wykładnie prawną i definicje respektuje się komunikaty na stronach gov.pl / definicje słownikową PWN / wykładnie akademicką i praktyków z wykształceniem prawniczym

  4. przy weryfikacji klienta w nawiązaniu do pkt. d stan faktyczny uprawiania “sportu wyczynowego”, “korzystanie z zajęć sportowych”

  5. przy stwierdzeniu negatywnej weryfikacji klienta, obiekt ma prawo odmówić obsługi powołując się na zakazy wynikające bezpośrednio obowiązujących przepisów

  6. w przypadku braku akceptacji nowego regulaminu, niezrealizowane świadczenia ulegają zamrożeniu, do momentu odblokowania poprawnego funkcjonowania działalności rekreacyjnej, zgodnie z pierwotną treścią regulaminu

  7. klientowi, któremu Dorian Fitness Club nie jest w stanie świadczyć usług od 28.12.2020 r. z tytułu siły wyższej, przysługuje możliwość skorzystania z innych usług lub produktów w ramach pozostałej kwoty, z zaznaczeniem:

   1. iż są one realizowane zgodnie z § 13 punkt a-f,

   2. są potwierdzone na piśmie aneksem, sporządzone w formie fizycznej, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach pod rygorem nieważności.

w przypadku zajęć sportowych, klub rezygnuje z dotychczasowej formy zajęć i na czas obowiązywania zakazów wymienionych w § 13 realizuje jedynie kursy edukacji ruchowej.